regulamin benefity - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści

Regulamin
Przystąpienia do Stowarzyszenia Wspierania
Rozwoju Nauki i nabywania benefitów drogą elektroniczną

§1

Postanowienia ogólne
1.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) Stowarzyszenie ustala niniejszy Regulamin Procesu przystąpienia do Stowarzyszenia WRN drogą elektroniczną, oraz procesu ewentualnego wykupienia benefitów
2.
Regulamin procesu przystąpienia do Stowarzyszenia WRN i ewentualnego wykupienia benefitów drogą elektroniczną, jest udostępniany bezpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie z Portalu.

§2

Definicje
1.
Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-211), ul. Giełdowa 4A lok. 82, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000253968, posiadające NIP:5222810682, REGON: 140553822, adres korespondencyjny Stowarzyszenia: ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa. Adres email. biuro@swrn.org.pl. Adres strony www.swrn.org.pl,
2.
cookies – krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze stroną internetową), możliwe do odczytania przez Stowarzyszenie; pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego połączenia z komputerem, na którym zostały zapisane,
3.
OWU – ogólne warunki umów dotyczące poszczególnych Benefitów, do których Użytkownik może przystąpić zgodnie z niniejszym Regulaminem,
4.
Portal – witryna internetowa webserwis, której administratorem jest Stowarzyszenie, tj. https://(IDPARTNERA)benefity.swrn.org.pl,
5.
Użytkownik – osoba fizyczna, zamierzająca przystąpić do Stowarzyszenia i skorzystać z benefitów Stowarzyszenia na mocy Statutu i Regulaminu,
6.
Benefit – ubezpieczenie, usługa, produkt, rabat, które Członek Stowarzyszenia może zakupić za pośrednictwem Portalu.

§3

Świadczenia

Poprzez Portal Stowarzyszenie na podstawie Regulaminu zapewnia:
a)
możliwość wypełnienia i zapisania elektronicznego formularza deklaracji o przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego oraz deklaracji przystąpienia do wybranych Benefitów, z zastrzeżeniem, że dla niektórych Benefitów, Stowarzyszenie może ustalić odrębny regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
b)
dostęp do niezbędnych informacji o Benefitach, w tym OWU.

§4

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia
1.
Użytkownik, za pośrednictwem Portalu może wypełnić formularz deklaracji członkowskiej o przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.
2.
Użytkownik jest zobowiązany przedstawić w deklaracji członkowskiej prawidłowe i prawdziwe dane oraz zobowiązany jest podać do wiadomości Stowarzyszenia wszystkie znane sobie okoliczności, o które Stowarzyszenie zapytało we wniosku o przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych.
3.
Po akceptacji Regulaminu i złożeniu przez Użytkownika kompletnie wypełnionej deklaracji o przystąpienie do Stowarzyszenia za pośrednictwem Portalu, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wpisaniu Użytkownika na listę Członków Wspierających Stowarzyszenia. W takim przypadku członkostwo powstaje z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej.
4.
O decyzji Zarządu w sprawie wpisania na listę członków Użytkownik zostanie poinformowany przez Stowarzyszenie pocztą elektroniczną w ciągu 45 dni od daty wysłania / zapisania danych przez formularz elektroniczny dostępny w Portalu.

§5

Deklaracje celów
1.
Użytkownik zamierzający przystąpić do wybranego Benefitu za pośrednictwem Portalu powinien wypełnić właściwy formularz Deklaracji Celu, w którym akceptuje wysokość składki członkowskiej. Deklaracje Celów zawierają informację o wysokości składki członkowskiej oraz najważniejsze informacje o poszczególnych Benefitach.
2.
Użytkownik jest zobowiązany przedstawić we wniosku o przystąpienie do Benefitu prawidłowe, prawdziwe i kompletne dane oraz zobowiązany jest podać wszystkie znane sobie okoliczności, o które zapytano we wniosku o przystąpienie do wybranego Benefitu lub w innych pismach przed przystąpieniem do Benefitu. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niewłaściwych, błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych.
3.
Po złożeniu kompletnie wypełnionego wniosku o przystąpienie do wybranego Benefitu za pośrednictwem Portalu oraz akceptacji OWU i Regulaminu, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej komplet deklaracji oraz potwierdzenie informacji m.in. o wysokości i terminie opłat,  okresie ochrony, zniżkach itp.
4.
W korespondencji mailowej Użytkownik zostanie poinformowany o ewentualnej konieczności i terminie dostarczenia czytelnie podpisanego kompletu dokumentów (o którym mowa w pkt. 3 powyżej) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście.
5.
Wybrane Benefity nie wymagają dostarczenia dokumentów pocztą tradycyjną, a sama rejestracja poprzez formularz dostępny w Portalu jest uznana za wystarczającą do złożenia deklaracji przystąpienia. W przypadku tych Benefitów Użytkownik zostanie poinformowany korespondencją mailową, iż zostaje zwolniony z obowiązku wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną. Taka informację znajduje się również na Portalu i Użytkownik może się z nią zapoznać przed wyborem danego Benefitu.
6.
W terminie 45 dni od daty rozpoczęcia ochrony / usługi Użytkownik otrzyma drogą mailową certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową / usługą lub informację o odmowie objęcia ochroną / usługą, bądź propozycję odmiennych warunków ubezpieczenia / usługi wraz z uzasadnieniem.
7.
Certyfikat zostanie wysłany do Użytkownika na adres email wskazany w ramach Portalu w formacie pozwalającym na jego odtwarzanie - PDF.  
8.
W ramach certyfikatu Użytkownik otrzyma informację o dacie rozpoczęcia wybranego Benefitu, zakresie, wysokości składki i/lub opłat, numerze umowy bądź certyfikatu.
9.
Stowarzyszenie zastrzega, iż w stosunku do Użytkowników, którzy już raz skorzystali z Benefitu z kategorii: ubezpieczenie zdrowotne lub abonament medyczny nie mogą dokonać jego ponownego zakupu. Oznacza to, że w sytuacji gdy Użytkownik:
a)
zrezygnuje z Benefitu, poprzez wyrażenie takiej woli w korespondencji mailowej skierowanej do Stowarzyszenia lub podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Stowarzyszenia,
b)
lub jeśli użytkownik nie dokona opłaty składki w wyznaczonym terminie i zostanie usunięty z listy danego Benefitu,
c)
lub jeśli okres ochrony dla danego Benefit zakończy się, a Użytkownik nie zdecyduje się bezzwłocznie po jego zakończeniu na przystąpienie do nowego Benefitu zaproponowanego przez Stowarzyszenia,
nie będzie mógł ponownie dokonać zakupu Benefitu w tej kategorii.
10.
Stowarzyszenie może odmówić Użytkownikowi przyjęcia zgłoszenia do danego Benefitu.

§6

Warunki umów Benefitów
1.
Przystępowanie do wybranego Benefitu za pośrednictwem Portalu następuje na podstawie OWU, które regulują szczegółowo m.in. dane ubezpieczyciela (w przypadku ubezpieczeń) lub usługodawcy (w przypadku usług), dane ubezpieczającego (w przypadku ubezpieczeń) lub osoby objętej usługą (w przypadku usług), zakres, prawa i obowiązki stron, zakres i wyłączenia odpowiedzialności.
2.
OWU są każdorazowo udostępnione Użytkownikowi podczas procesu wypełniania deklaracji przystąpienia do wybranego Benefitu w ramach Portalu oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. Użytkownik powinien się z nimi zapoznać przed złożeniem wniosku o przystąpienie do wybranego Benefitu.
3.
Informacje o prawie  wypowiedzenia  Benefitu,  prawie  i  sposobie  odstąpienia  od Benefitu, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów oraz sposobie składania skarg i zażaleń zawarte są w OWU.

§7

Dane osobowe
1.
W świetle przepisów prawa Stowarzyszenie jest administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych.
2.
W sprawie ochrony danych osobowych i ochrony swoich praw, Użytkownik może skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@swrn.org.pl.
3.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Stowarzyszenie przysługujących Użytkownikowi praw i obowiązków wynikających z faktu przystąpienia w charakterze członka do Stowarzyszenia i realizacja zawartych przez Użytkownika umów jakie są dedykowane jego członkom poprzez:
a)
umieszczenie w rejestrze członków - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b)
udostępnienie ich podmiotom, których usługi zostały przez Użytkownika wybrane w celu realizacji tych usług - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c)
wykonywania ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych jako podmiotu, który zawarł stosowne umowy w celu umożliwienia korzystania przez jego członków z wynegocjowanych ofert, w tym z ubezpieczeń i usług abonamentowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
d)
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
e)
zapewnienia należytego poziomu obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
f)
marketingu i rozwoju Stowarzyszenia poprzez budowanie lojalności jego członków - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.
Dane Użytkownika Stowarzyszenie udostępnia podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu jego czynności; podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną, doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo podatkowe oraz podmiotom które świadczą wybrane przez Użytkownika usługi.
5.
Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6.
Użytkownikowi przysługują następujące prawa.
a)
dostęp do swoich danych osobowych oraz otrzymywanie ich kopii,
b)
sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)
usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej,
d)
ograniczenia przetwarzania danych,
e)
przenoszenia danych,
f)
usunięcia danych.
7.
Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez czas dłuższy z niżej podanych:
a)
członkostwo w SWRN,
b)
czas do wygaśnięcia roszczeń z tytułu usług z jakich Użytkownik korzysta,
c)
okresy wynikające z obowiązków podatkowych.
8.
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie na potrzeby marketingu bezpośredniego). Po otrzymaniu sprzeciwu Stowarzyszenie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu. W szczególnych sytuacjach Użytkownik może wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych podyktowanym naszym prawnie uzasadnionym interesem lub interesem publicznym. W takim przypadku przetwarzanie będzie mogło mieć miejsce, o ile Stowarzyszenie wykaże istnienie ważne prawnie i uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec praw i wolności Użytkownika lub podstawy prawne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9.
Realizując swoje prawa Użytkownik może skierować do Stowarzyszenia korespondencję na adres siedziby lub na adres e-mail: biuro@swrn.org.pl.
10.
Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.
Stowarzyszenie podejmuje zautomatyzowaną decyzję o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku osób, które przekroczyły wiek nie pozwalający na zawarcie wybranego przez nich wariantu ubezpieczenia, zgodnie z OWU lub nie spełniają kryteriów korzystana z usług.
12.
Podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka i korzystania z wybranych benefitów kierowanych do jego członków. Złożenie deklaracji o przystąpienie do Stowarzyszenia za pośrednictwem Portalu wymaga podania następujących danych osobowych:
a)
imię i nazwisko,
b)
data urodzenia,
c)
numer PESEL,
d)
adres zamieszkania,
e)
adres korespondencyjny, jeżeli inny niż zamieszkania,
f)
numer telefonu kontaktowego,
g)
adres e-mail,
h)
status zawodowy,
i)
zawód wykonywany.
13.
W celu złożenia deklaracji o przystąpienie do wybranego Benefitu za pośrednictwem Portalu wymagane jest podanie w szczególności następujących danych osobowych:
a)
imię i nazwisko,
b)
data i miejsce urodzenia,
c)
numer PESEL,
d)
adres zamieszkania,
e)
adres korespondencyjny, jeżeli inny niż zamieszkania,
f)
numer telefonu kontaktowego,
g)
adres e-mail,
h)
status zawodowy,
i)
zawód wykonywany.
14.
W zakresie Benefitów, do których przystąpi Użytkownik, jego dane osobowe będą przetwarzane każdorazowo przez ubezpieczyciela lub usługodawcę, w celu przyjęcia do Ubezpieczenia lub usługi oraz wykonywania umowy.
15.
Zakup benefitu uznaje się za skuteczny po opłacie należnych składek, pozytywnej decyzji zarządu Stowarzyszenia oraz akceptacji dostawcy Benefitu.
16.
Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość przy wypełnianiu wniosku o przystąpienie do Stowarzyszenia i wyboru Benefitu poza kosztem jaki Użytkownik musi ponieść w związku z dostarczeniem podpisanego kompletu oryginalnych dokumentów do Stowarzyszenia – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

§8

Informacje o opłacie i pozostałych kosztach
związanych z Benefitem i członkostwem w Stowarzyszeniu
1.
Wysokość kwoty odpowiadającej składce za Benefit i członkostwo w Stowarzyszeniu wyrażona jest w walucie polskiej. Użytkownik uzyskuje informacje o wysokości składki przed przystąpieniem do Stowarzyszenia i wyborem Benefitu.
2.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do wybranego benefitu jest dokonanie opłaty pierwszej składki przed początkiem okresu ubezpieczenia / świadczenia opieki medycznej. Brak wpłaty składki skutkować będzie wycofaniem wniosku lub przesunięciem początku ochrony na kolejny miesiąc. Użytkownik w procesie przystąpienia, a także w korespondencji mailowej jaką otrzyma po skutecznym zapisie do wybranego wariantu otrzyma informacje o ostatecznej dacie wpłaty pierwszej składki.        
3.
Warunkiem aktywności wybranego przez Użytkownika benefitu jest dokonywanie comiesięcznych opłat w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc następny (oznacza to, że środki winny być zaksięgowane na koncie SWRN 15 dnia np. wpłata za miesiąc luty do 15 stycznia). Nieuregulowanie opłaty w całości lub dokonanie jej w niepełnej wysokości skutkować będzie zakończeniem aktywności benefitu z ostatnim dniem miesiąca za który opłata została dokonana. W przypadku dokonania opłaty większej niż jednomiesięczna, zostanie ona zaksięgowana na poczet kolejnych okresów.  
4.
Użytkownik może dokonać płatności za przystąpienie do Stowarzyszenia i wybranego Benefitu za pomocą ogólnie dostępnych środków płatniczych – w tym przelewu bankowego, PayU lub przekazu pocztowego na rachunek wskazany przez Stowarzyszenie. Informacje dotyczące płatności – wysokość składki łącznej wraz z numerem rachunku bankowego zostaną wskazane Użytkownikowi w Deklaracji celu, a także drodze odrębnej korespondencji email przesłanej Użytkownikowi niezwłocznie po złożeniu formularza zapisu do Stowarzyszenia i wyborze Benefitu.
5.
Wszystkie niezbędne dokumenty jak Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia, Deklaracja celu, Deklaracja przystąpienia do benefitu Użytkownik może pobrać już wypełnione o jego dane w ostatnim kroku formularza dostępnego na Portalu.

§9

Wymagania Techniczne
1.
W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagana jest przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer oraz włączenie w przeglądarce internetowej użytkownika obsługi Javascript i plików cookies.
2.
Na stronie internetowej https://(IDPARTNERA)benefity.swrn.org.pl mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies. Wybrane podstrony mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
3.
Cookies są wykorzystywane przez Stowarzyszenie w następujących celach: dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Stowarzyszenia, w celu dostosowania wyglądu strony internetowej do oczekiwań i potrzeb konkretnego Użytkownika (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkowników. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.

§10

Reklamacje
1.
Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu na postawie Regulaminu, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.
2.
Reklamacje mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Stowarzyszenia: ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa, lub drogą mailową na adres biuro@swrn.org.pl.
3.
Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Stowarzyszenie. O ich rezultacie Stowarzyszenie niezwłocznie powiadomi składającego reklamację na piśmie.
4.
Reklamacje dotyczące poszczególnych benefitów należy zgłaszać bezpośrednio do ich dostawców w trybie określonym w OWU.

§ 11

Zakaz bezprawnych treści
1.
Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji nieprawdziwych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
2.
W przypadku wysłania treści określonych w ust. 1, Stowarzyszenie może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

§12

Postanowienia końcowe
1.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności, gdy zmianie ulegnie funkcjonalność strony internetowej lub zakres usług dostępnych dla Użytkowników.
2.
Regulamin po zmianach będzie publikowany  poprzez umieszczenie go na Portalu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w nim przez Stowarzyszenie.
3.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się najpóźniej z datą, w której nastąpi rozwiązanie stosunku członkostwa ze Stowarzyszeniem.
4.
Stowarzyszenie informuje, iż strona internetowa zawiera informacje i dokumenty chronione prawami autorskimi, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne, stanowiące przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej.
5.
Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 26.07.2021 r.
Wróć do spisu treści